GROUPS

Välkommen att vara en del av Skogens skola!

>>>> Du hittar alltid Skolans program på hemsidans första sida – inom kort kommer vi erbjuda en app för alla studiegruppers interna arbete. Där kommer grupperna kunna kommunicera internt, publicera material och du kommer även kunna läsa mer om de respektive grupperna – ha tålamod <<<<<

Skogens skola är ett löpande program av kurser, studiegrupper, öppna konstnärliga processer, utflykter, samtal, workshops, middagar och andra former av gemensamt görande och prövande. Du är välkommen att gå på de delar du finner intressanta och lämna när du vill eller känner dig färdig.

Skolan är öppen för alla – oavsett utbildning eller bakgrund – och programmet tar form efter hand genom förslag från de som deltar. Skolans processer vävs med gästande konstnärers arbete och Skogens publika program.

Skolan lägger fokus på experimenterande och undersökande processer, snarare än på konstnärlig produktion och slutprodukter. Här finns också plats för vila, omvägar och avsiktslös gemenskap.

Skolan koordineras av ett kollegium som tar beslut kring förslag och ekonomi. Ersättning utgår till de som driver verksamhet enligt skolans tariffer.

Skolan är gratis, men om vi serverar mat får du gärna donera en slant efter förmåga. Vi använder oss efter bästa förmåga av de språk som vi gör oss förstådda och känner oss bekväma med.


På ett grundläggande plan har vi startat skolan för att göra det roligt att arbeta med konst igen. På ett annat plan vill vi dessutom ompröva konstens position och funktion i samhället. Genom att ge plats åt ett gemensamt lärande och trevande, och ge förutsättningar för öppna konstnärliga processer utan definierade mål, hoppas vi hitta ord och sätt att agera som kan hantera en utveckling där alla mänskliga relationer och processer drivs in under den globala ekonomins mallar – och där konstnärliga formexperiment främst tycks syfta till att bekräfta denna samhällsutveckling.

Konstnärligt arbete har i stor utsträckning lämnat tidigare hantverksbaserade traditioner, för att ersättas av ett konceptuellt paradigm som kretsar kring det språkliga, virala och själv-reflexiva. Även lönearbetet har på ett liknande sätt ändrat karaktär, där tidigare hantverksbaserade moment i produktionen som krävde kunskap och erfarenhet blivit automatiserade, och där det som värderas istället är ett intellektuellt arbete av teknik- och systemutveckling.

Värdet av den enskilda människans kunskap och arbete bestäms idag från ett ögonblick till ett annat av ett komplext nät av intressen på en global marknad. Tid och information delas i allt mindre kapitaliserbara delar, och livet utspelas i allt mer temporära och sönderbrutna tidslinjer. I en tid av ödesdigra globala problem verkar vi sakna både verktyg, språk och sammanhang för att fantisera över alternativen eller ens tänka i längre tidsbanor.

Det är uppenbart att vi i det här läget inte längre kan sätta vår tro till en alltmer projektifierad och i tilltagande grad ekonomiserad konstmarknad som tvingar oss att producera mer, effektivare, snabbare och alltmer spektakulärt och högljutt marknadsfört – dessutom oftast under bittert prekära arbetsformer.

Vi tror på behovet av att förstå det konstnärliga arbetet och värdet av konstnärliga processer på andra sätt. Vi vill organisera oss enligt andra principer och instituera ett långsiktigt tänkande, hela sönderstressade kroppar och sinnen, samtala om våra begär och behov, lära och vara tillsammans i svala rum utan att förminskas till kapitaliserbara roller som kund/publik eller konstnär/producent.

Vi påstår inte att skolan kommer erbjuda lösningen på våra frågor och behov, men vi ger oss härmed uppgiften att dröja kvar i problemet. Att vi kallar oss för en skola är för oss att erkänna att vi inte vet.

THE COLLEGIATE: KRISTIN BERGMAN, JOSEFINA BJÖRK, ROSE BORTHWICK, ANDREAS ENGMAN, JOHAN FORSMAN, ERIK LAGERWALL, ANNIKA LUNDGREN, KHASHAYAR NADEREVHANDI, RITA NETTELSTAD, CARL-OSCAR SJÖGREN, BARRIE SUTCLIFFE, KLAS TROLLIUS, JOSEFIN WIKSTRÖM

X
X