School

Scroll down for english

Med utgångspunkt i olika samarbeten på och kring Skogen har vi format en grupp som kan växa och förändras och vars medlemmar är intresserade av att göra och lära tillsammans med andra. Vi har olika bakgrunder, utgångspunkter och intresseområden, och det vi har gemensamt är att vi längtar efter nya former för konst, lärande och gemenskap.

Vi längtar efter att vara tillsammans i det vi inte enkelt kan förstå eller artikulera. Där vi inte paralyseras av idéer om det effektiva, mätbara och omedelbart tillgängliga och där det finns tid och utrymme för att treva och irra tillsammans.

Vi längtar efter ett rum där vår nyfikenhet inte instrumentaliseras och där konstnärliga processer inte omedelbart förpackas i säljbara format; där språket inte degraderas till pseudospråk i svallvågorna av self management och projektbeskrivningar.

Vi längtar efter ett sammanhang där samtal utvecklar sig organiskt och förutsättningslöst. En plats där lärande – i kontrast både till myten om konstnärsgeniet och en kapitalistiskt syn på ägande – är något som uppstår mellan oss och våra personliga erfarenheter, kunskaper och begär.

Vi kallar för närvarande vårt upplägg en skola.

Skolans struktur består av en intern och en publik del. Den interna utgörs av mötet mellan gruppmedlemmarnas –kollegiets, om man så vill– respektive konstnärliga undersökningar.

Ur detta uppstår den publika delen; ett löpande program av kurser, studiegrupper, utflykter, samtal, middagar och andra former av gemensamt görande och prövande. Även gästande konstnärer på Skogen bjuds in för att dela sina processer och bidra till det publika programmet. Varannan söndag arrangerar vi också Art on Sunday, där vi bjuder in externa föreläsare och konstnärer. vi vill lära från/tillsammans med/. Här presenterar vi också pågående processer och vad som kommer att hända de påföljande veckorna.

Alla, oavsett bakgrund, är välkomna att delta i våra öppna sessioner och föreläsningar som alla är gratis.
Vi använder oss, efter bästa förmåga, av de språk som svarar till de närvarandes behov.

Du kan få diplom som styrker din medverkan i skolan.


Taking our point of departure in different collaborations at and around Skogen, we have formed a group -which can grow and change- the members of which are interested in making and thinking along with others. We have different backgrounds, perspectives and areas of interest. What we have in common is that we long for new forms of art, learning and community.

We long to be together inside of that which cannot be easily understood and articulated. A place where we will not be subject to paralyzing ideas of efficiency, of being measured and evaluated, of having to be immediately accessible. A place where there is time and space to hesitate and search together.

We long for a room where our curiosity is not instrumentalized, where artistic processes are not immediately packaged into commercial and palatable formats. A room where our words are not degraded by the pseudo-language of self management and project descriptions.

We long for a context where conversations develop organically and unconditionally. A place where learning is, in contrast both to the myth of the artist-as-genius and the capitalist idea of ownership, rather something that emerges in the meeting between us and our personal experiences, knowledge, and desires.

For the time being, we call our undertaking a school.

The school emerges out of the individual artistic investigations of the different group members , manifested as a continuous program made up of courses, study groups, excursions, conversations, dinners, and other forms of communal making and examination.

Visiting artists at Skogen will also be invited to share their processes and contribute to the public sessions. As a reoccurring feature every other week, we will arrange Art on Sunday, which are public events where we invite external lecturers and. On those occasions we will also present our ongoing processes and the events that will take place during the two following weeks.

Anyone, from any background, is welcome to take part of our open sessions and lectures which are all free of charge. You participate by signing up for the sessions you want, and will be able to follow our program at Skogens homepage and through the schools app which will be available shortly. For each arrangement we will attempt to meet the language requirements of those in attendance.

You will be able to receive a diploma that confirms your participation in the school.

THE COLLEGIATE: KRISTIN BERGMAN, JOSEFINA BJÖRK, ROSE BORTHWICK, ANDREAS ENGMAN, JOHAN FORSMAN, ERIK LAGERWALL, ANNIKA LUNDGREN, KHASHAYAR NADEREVHANDI, RITA NETTELSTAD, RASMUS PERSSON, CARL-OSCAR SJÖGREN, BARRIE SUTCLIFFE, KLAS TROLLIUS, JOSEFIN WIKSTRÖM

THE COLLEGIATE / KOLLEGIET

KRISTIN BERGMAN, JOSEFINA BJÖRK, ROSE BORTHWICK, ANDREAS ENGMAN, JOHAN FORSMAN, ERIK LAGERWALL, ANNIKA LUNDGREN, KHASHAYAR NADEREVHANDI, RITA NETTELSTAD, RASMUS PERSSON, CARL-OSCAR SJÖGREN, BARRIE SUTCLIFFE, KLAS TROLLIUS, JOSEFIN WIKSTRÖM

X
X